DRET CIVIL

DRET DE FAMÍLIA

Una de les activitats professionals a que es dedica Viola Advocats és a la reclamació de deutes que tinguin el seu origen en factures impagades, xecs, pagarés o qualsevol altre títol de crèdit.
El nostre objectiu és assessorar i, si es necessari, tramitar els procediments judicials o extrajudicials, per aconseguir el cobrament del deute amb independència de si el deutor és una persona física o una persona jurídica.

En un sistema de vida com l’actual en el que la protecció de la pròpia persona i la seva imatge per una banda, i la protecció i vigilància de les relacions econòmiques per un altra són vitals, hi ha una figura jurídica que és la incapacitació legal que cada cop adquireix mes rellevància.

A través del procediment d’incapacitació es protegeix a aquella persona física que, per causes de caire físic o psíquic, no pot regir ni la seva persona ni els seus béns o patrimoni, i per aquest motiu, se li nomena un tutor que vetllarà pels seus interessos. Aquest tutor està sotmès al control judicial.

Tots vivim envoltats d’altres persones i per tant, els nostres drets estan limitats pels drets dels altres, i una de les relacions jurídiques on amb més claredat es dóna aquesta circumstància és en el regim de propietat horitzontal que regula les relacions de veïnatge.

Aquestes relacions de veïnatge estableixen un límit al dret de propietat. No obstant, cadascun dels propietaris pot fer el que vulgui dins la seva propietat, (sempre dins de la llei) tenint en compte però, que no pot destorbar ni molestar als veïns.

En moltes ocasions, perquè hi ha testaments o d’altres disposicions successòries jurídicament complicades, o precisament perquè no hi ha cap disposició, els tràmits successoris són complicats: en ocasions la persona designada hereu o hereva ha de reclamar els béns que formen part de l’herència a terceres persones; en d’altres casos són el legatari o l’usufructuari els que han de reclamar a l’hereu o hereva.
O quan entren en joc les accions de preterició, de desheretament, les reclamacions legitimaries, les nul•litats testamentaries, etc.

I en moltes ocasions la tramitació normal d’una herència, sense que hi hagi discussió o controvèrsia, és una tasca que reclama la intervenció d’un professional: declaracions d’hereus, acceptació i adjudicació notarial, liquidació del impostos, tràmits registral, etc.

Un dels aspectes del dret en que Viola Advocats és especialista es en dret civil català, que és aquella branca del dret que regula les relacions jurídiques al territori de Catalunya .

A Catalunya regeix un codi civil diferent al que està vigent a la resta de territori espanyol, i regula un àmbit molt extens entre els que es troben el dret de la persona i la família (la capacitat civil, els tractaments mèdics, l’autonomia de la persona en l’àmbit de la salut, la tutela dels menors i dels incapacitats, el matrimoni i els règims econòmics d’aquesta institució, els efectes de la dissolució matrimonial, les parelles de fet, l’adopció, etc.).

També regula tot el dret de successions (testaments i les seves disposicions com la legitima, la quarta vidual o la repudiació de l’herència), el dret de propietat i els seus sistemes de protecció, el regim de propietat horitzontal i alguns dels drets reals.

A Viola Advocats tenim molta experiència en totes les qüestions relacionades amb els divorcis. El divorci és la dissolució legal d’un matrimoni, i es produeix quan ho sol•licita almenys un dels dos conjugues. Amb el divorci, a diferència de amb la separació, ambdós cònjuges poden tornar a contraure matrimoni.

I es que el divorci té una sèrie d’efectes col•laterals com els següents:

  • En quin règim econòmic van contreure matrimoni? Pel que fa a Catalunya s’aplica el règim de separació de béns, en la qual cada cònjuge és propietari dels béns que obté, tant abans com després del matrimoni i pot administrar el seu patrimoni amb total llibertat i independència.
  • Què passa amb la custòdia dels fills quan es produeix un divorci?
  • El domicili familiar a qui s’adjudica ? I els deutes solidaris dels cònjuges ?

El divorci es pot tramitar per la via del pacte (llavors se’n diu divorci de comú acord) com per la via judicial (llavors rep el nom de contenciós). El divorci de comú acord no exigeix la celebració de judici, nomes la ratificació en presència judicial. En canvi, el divorci contenciós exigeix la celebració del judici ja que la demanda es presenta per un dels cònjuges i serà el jutge qui sentenciï les mesures que regulin els efectes del divorci.

La llei determina que en cas de divorci o ruptura de la convivència no canvien les responsabilitats que els pares tenen sobre els seus fills, per això els progenitors han d’atorgar un pla de parentalitat en el que constarà com portaran a terme les seves responsabilitats amb els seus fills. El jutge aprovarà aquest pla, però si existeix desacord entre ambdues parts serà el jutge qui determinarà la forma d’exercir la guàrdia, inclús podent dictaminar que aquesta guàrdia sigui exercida de forma individual per un dels progenitors, si aquesta opció es la millor pels fills.

Existeixen un seguit de criteris que s’han de tenir en compte a l’hora de fixar el règim de custòdia dels fills, com poden ser:

  • La vinculació afectiva entre els fills i els progenitors.
  • Les aptituds dels progenitors per garantir el benestar dels fills.
  • El temps que cada progenitor ha dedicat a la cura i atenció dels nens.
  • L’opinió dels fills.
  • Els acords fixats en previsió de ruptura.
  • La situació horària i laboral dels domicilis dels progenitors.
  • L’actitud de cada progenitor a l’hora de col·laborar per garantir l’estabilitat dels fills.

Són els tràmits per donar efectivitat a determinats drets recollits al codi civil, al codi de comerç i a la legislació especial de dret privat.

Així, en matèria de dret civil hi han per exemple: el reconeixement de la filiació no matrimonial, l’adopció, la tutela i la curatela, l’extracció d’òrgans de donants vius, la declaració d’absència i mort, el dret al honor, l’acceptació i repudiació de l’herència, etc; i en l’àmbit del dret mercantil: la convocatòria de juntes generals, el nomenament i revocació de liquidador o auditor d’una entitat; la convocatòria de l’assemblea general d’obligacionistes, etc.

DRET PENAL

A Viola Advocats tractem totes aquelles qüestions relacionades amb el dret penal, i efectuem tant la defensa com l’acusació particular en qualsevol assumpte que se’ns plantegi.

L’acusació particular va dirigida a obtenir la condemna de qui, contravenint el dret penal, ha lesionat el dret d’un tercer que pot donar lloc a un rescabalament per aquesta lesió.

La defensa, com el seu nom indica, implica exercir el dret fonamental de tenir assistència jurídica quan una persona te la condició processal d’investigat en un procediment judicial penal.